Regulamin uczestnictwa w Projekcie „ZOObacz słonia jeszcze bliżej”

 1. Projekt skierowany jest do Pacjentów Oddziału Klinicznego Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii Szpitala Pediatrycznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Realizacja Projektu polega na zorganizowaniu dla Pacjentów i osób im towarzyszącym: rodziców/opiekunów i rodzeństwa (Uczestników Projektu) wyprawy do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, gdzie główną atrakcją będzie spotkanie ze słoniem Leonem i odwiedzenie miejsc niedostępnych rutynowo dla zwiedzających. Koszt uczestnictwa w Projekcie (w tym bilet wstępu do zoo) ponoszą Organizatorzy.
 2. Celem Projektu jest uhonorowanie Pacjentów, którzy zakończyli szpitalne leczenie onkologiczne.
 3. Organizatorem Projektu jest Fundacja Ronalda McDonalda we współpracy z Partnerami Projektu:

Fundacja DKMS, u. Altowa 6/9, 02-386 Warszawa

  • Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego PANDA, ul. Ratuszowa  1/3, 03-461 Warszawa,
  • Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, ul. Ratuszowa 1/3, 05-077 Warszawa,
  • Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, ul. Kłodzka 42, 57-340 Duszniki-Zdrój,
  • Fundacja Małych Serc, ul. Mickiewicza 2, 63-930 Jutrosin.
 1. Projekt rozpoczyna się 1 maja 2019 roku i trwać będzie do odwołania.
 2. Harmonogram Wydarzenia zawiera, w szczególności:
  • wizytę w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym,
  • przekazanie dyplomu, poduszki w kształcie słonia oraz umieszczenie wizerunku Pacjenta na ścianie pt. „Nasi Zwycięzcy”, która znajduje się w łączniku między Oddziałem Onkologii i Hematologii oraz w mediach społecznościowych (strona internetowa Fundacji, Facebook, Instagram, LinkedIn).

Szczegóły harmonogramu wydarzenia ustalane są przez Organizatorów przy udziale rodziców lub opiekunów Pacjenta. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu bądź  harmonogramu Wydarzenia.

 1. Harmonogram nie obejmuje dojazdu na miejsce wydarzenia. Uczestnicy przybywają na miejsce Wydarzenia na własny koszt.
 2. Uczestnictwo w Projekcie wymaga przekazania ważnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo Pacjenta w Projekcie. Warunkiem uczestnictwa będzie umieszczenie zdjęcia wykonanego w czasie wizyty Pacjenta w ZOO (na zdjęciu oprócz Pacjenta może znajdować się jego rodzic/opiekun bądź rodzeństwo uczestniczący w wydarzeniu) na ścianie „Nasi Zwycięzcy” na Oddziale Klinicznym Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii Szpitala Pediatrycznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w mediach (strona internetowa Fundacji, Facebook, Instagram, LinkedIn).
 3. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad ostrożności oraz postanowień Regulaminu Zwiedzania Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Przez cały czas trwania Wydarzenia Pacjent pozostaje pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub upoważnionej przez nich osoby dorosłej.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.