icon

Polityka prywatności serwisu internetowego Fundacji

1. Postanowienia ogólne

Polityka prywatności określa jak zbierane, przechowywane i wykorzystywane są dane osobowe o użytkownikach odwiedzających stronę internetową  www.frm.org.pl

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (dalej RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Ronalda McDonalda z siedzibą w Warszawie, 02-091 Warszawa, przy ul. Żwirki i Wigury 63A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000105450 (zwana dalej jako „my” lub „Fundacja”)

 

Niniejsza polityka określa również, co się z tymi danymi dzieje oraz jakie przysługują Państwu w związku z tym prawa. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Agnieszką Radtke, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@frm.org.pl.

 

W celu prowadzenia działalności, Fundacja zbiera i wykorzystuje informacje identyfikujące osoby fizyczne (zwane „danymi osobowymi”). W ramach naszego zobowiązania do ochrony danych osobowych pragniemy Państwa w przejrzysty sposób poinformować:

 

  • dlaczego i w jaki sposób Fundacja gromadzi, wykorzystuje oraz przechowuje Państwa dane osobowe;
  • na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są te dane osobowe;
  • jakie są Państwa prawa i nasze obowiązki w związku z tym przetwarzaniem.

2. Czego dotyczy polityka prywatności

Niniejsza polityka dotyczy wszelkich form przetwarzania danych osobowych przez Fundację jako Administratora, na terenie Polski, w odniesieniu do danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową i korzystających z jej funkcjonalności, takich jak:

 

a) newsletter Fundacji,

b) wpłaty darowizn za pomocą strony internetowej 

c) formularze kontaktowe

 

 

3. Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy?

Zbieramy od Użytkowników różne dane osobowe w zależności od tego, czy osoby te wyłącznie odwiedzają nasz serwis, czy też korzystają z określonych jego funkcjonalności. Jeżeli zajdzie potrzeba zebrania od Państwa innych danych osobowych niezbędnych do wypełnienia naszych prawnych lub regulacyjnych obowiązków, poinformujemy Państwa, jakie dodatkowe dane zbieramy, czy ich podanie jest obowiązkowe oraz o ewentualnych konsekwencjach niemożności pobrania przez nas tych informacji.

3.1. Dane Użytkowników wchodzących na stronę internetową

3.1.1. Dane zbierane bezpośrednio

Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, które przekazali nam Państwo dobrowolnie wchodząc na naszą stronę internetową, takie jak adresy protokołu internetowego osób odwiedzających nasz serwis, a także tzw. dane zbiorowe, czyli informacje o tym, ilu odwiedzających zalogowało się na naszej stronie, które części naszego serwisu są najczęściej odwiedzane czy jakie strony zostały odwiedzone przez nich wcześniej, itp. Dane te zbierane są automatycznie i nie są łączone z konkretnymi osobami odwiedzającymi nasz serwis www. W celu dowiedzenia się więcej na temat zbierania przez nas danych zbiorowych prosimy o zapoznanie się z naszą informacją dotyczącą cookies dostępną na stronie internetowej www.frm.org.pl

3.1.2. Dane zbierane z innych źródeł

Możemy również zbierać dane z mediów społecznościowych, takich jak portal Facebook w zakresie danych dotyczących również Państwa działań na takich portalach, np. faktu polubienia profilu Fundacji. Przekazywanie danych odbywa się automatycznie – w oparciu o odpowiednie umowy lub regulaminy takich portali.

3.2. Dane odbiorców newslettera

Od odbiorców newslettera zbieramy podstawowe dane kontaktowe: imię i nazwisko, e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do umożliwienia przesyłania Użytkownikowi newslettera.

3.3. Dane osób dokonujących wpłat darowizn

Od osób dokonujących wpłat darowizn za pośrednictwem naszej strony internetowej zbieramy podstawowe dane niezbędne do przetworzenia płatności: imię, nazwisko oraz adres e-mail lub – opcjonalnie – numer telefonu, a także dane dotyczące płatności, takie jak kwota płatności oraz numer rachunku bankowego, z którego została dokonana płatność. Dane te udostępnione przez podmioty obsługujące płatności. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do dokonania płatności i umożliwienia identyfikacji osoby dokonującej wpłaty.

3.4. Dane osób korzystających z formularzy kontaktowych

Od osób korzystających z formularzy kontaktowych za pośrednictwem naszej strony internetowej zbieramy podstawowe dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem: imię, nazwisko oraz adres e-mail lub – opcjonalnie – numer telefonu, adres, miejscowość (dotyczy formularza badań Ambulansu) a także wszelkie inne dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego i umożliwienia Fundacji udzielenia odpowiedzi na zapytania za pośrednictwem tych formularzy.

4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

4.1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:

 

a) uzyskaliśmy Państwa wcześniejszą zgodę, udzieloną np. na przesyłanie newslettera;

 

b) jest to niezbędne dla zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, np. obsługi transakcji polegającej na wpłacie darowizny na rzecz Fundacji;

 

c) przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych, takich jak archiwizacja danych na potrzeby księgowe lub podatkowe;

 

d) przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Fundacji lub strony trzeciej.

 

Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności nie mają charakteru nadrzędnego wobec interesów Fundacji. Należy pamiętać, że podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem lub uzasadnionym interesem strony trzeciej a Państwa prywatnością.

 

Uzasadniony interes w sytuacji gdy konieczne jest:

 

a) umożliwienie kontaktu z Użytkownikiem;

 

b) zapobieganie oszustwom lub działalności przestępczej, a także dbanie o bezpieczeństwo naszych systemów IT;

 

c) przeprowadzanie analizy dotyczącej sposobów korzystania ze strony internetowej Fundacji lub z poszczególnych jej części, a także możliwości wprowadzania poprawek lub ulepszeń strony;

 

d) ustalanie lub dochodzenie przez Fundację roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;

 

e) obsługa zapytań lub reklamacji pochodzących od Użytkowników przy wykorzystaniu formularzy kontaktowych.

4.2. Zgoda na przetwarzanie danych

Zgoda musi być wyrażona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, może być ona odwołana w każdej chwili w sposób równie łatwy, jak została udzielona. W sytuacji wycofania przez Użytkownika zgody, przetwarzanie Państwa danych osobowych zostanie zakończone najszybciej jak to możliwe. Na temat praktycznych możliwości wycofania zgody można przeczytać w punkcie 8.2.

4.3. Cel przetwarzania danych

Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są konieczne dla jego osiągnięcia.

 

W poniższej tabeli znajdą Państwo informacje dotyczące celów przetwarzania danych osobowych, podstawy prawnej przetwarzania wynikającej z przepisów RODO oraz okresów, przez które dane mogą być przechowywane.

 

 

Nazwa celu przetwarzaniaOpis celu przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania 

Okres przetwarzania

 

Obsługa transakcji darowizn 

 

Obsługa i zarejestrowanie transakcji polegającej na wpłacie przez Użytkownika darowizny na rzecz Fundacji

 

Wykonanie umowy

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Okres niezbędny do zarejestrowania transakcji
Przesyłanie newslettera 

Informowanie o działalności Fundacji za pomocą newslettera Fundacji

 

Udzielona zgoda

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Do momentu odwołania zgody
Kontakt za pomocą formularzy kontaktowych oraz poczty elektronicznej 

Obsługa kontaktu z Użytkownikiem za pomocą formularza kontaktowego oraz poczty elektronicznej

 

Uzasadnione interesy Fundacji

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Okres niezbędny do podjęcia i obsługi kontaktu
 

Obsługa wydarzeń organizowanych przez Fundację

 

Rejestracja uczestników wydarzeniaUzasadniony interes Administratora

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Okres niezbędny do organizacji wydarzenia

 

 

 

Niezależnie od powyższych okresów, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Fundację dla celów ustalania lub dochodzenia przez Fundację roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

5. Jak chronimy dane osobowe?

Wszyscy pracownicy Fundacji, uzyskujący dostęp do danych osobowych, posiadają stosowne upoważnienie Administratora do przetwarzania danych osobowych oraz przestrzegania wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności. Są oni również zobowiązani do przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych.

 

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych Użytkowników przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania. Te środki bezpieczeństwa zostały wdrożone przy uwzględnieniu odpowiednich rozwiązań technicznych, kosztów wdrożenia, zagrożeń związanych z przetwarzaniem i charakteru danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem danych wrażliwych.

6. Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one udostępniane?

Możemy przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim, aby realizować nasze cele w zakresie, w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania zadań przez nas zleconych, jeżeli wymaga od nas tego przepis prawa lub jeżeli dysponujemy inną podstawą prawną (np. wyrazili Państwo zgodę na przekazanie danych). Za podmioty trzecie mogą być uznane:

 

a) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Fundacji, takie jak:

 

  • podmioty świadczące usługi dostawy lub hostingu systemów lub narzędzi informatycznych dla Fundacji;
  • podmioty świadczące obsługę księgową;
  • podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów;
  • współpracujące z nami agencje reklamowe i marketingowe i inne podmioty świadczące usługi dotyczące działań marketingowych, reklamowych i promocyjnych;

 

Tego typu podmioty zazwyczaj nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Fundację. Fundacja ma kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umownych chroniących Państwa prywatność.

 

b) podmioty świadczące obsługę płatności dokonywanych za pomocą strony internetowej;

 

Podmioty te, są zazwyczaj samodzielnymi administratorami danych, co oznacza, że Fundacja nie ma wpływu na to, w jaki sposób oraz w jakim zakresie przetwarzają one Państwa dane osobowe. Fundacja nie jest odpowiedzialna za zgodność działalności takich podmiotów z przepisami.

7. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe mogą być również przetwarzane w kraju znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), który obejmuje państwa członkowskie UE, Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Kraje spoza EOG mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraje EOG.

Jeżeli Państwa dane osobowe zostaną w przyszłości przekazane poza EOG innym podmiotom, Fundacja wprowadzi odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, że ​​takie przekazywanie jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, Fundacja może przykładowo skorzystać z umowy o powierzenie przetwarzania danych z odbiorcą będącym osobą trzecią na podstawie standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub zapewnić, że przeniesienie nastąpi na teren jurysdykcji, która jest przedmiotem decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych.

 

Możecie Państwo także poprosić o dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych poza EOG i uzyskać kopię odpowiedniego zabezpieczenia, korzystając ze swoich praw określonych w punkcie 8.

8. Jakie przysługują Państwu prawa i jak można z nich korzystać?

8.1. Przysługujące prawa

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Fundację. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, mają również Państwo prawo wnieść o ich sprostowanie w sposób określony w punkcie 8.2. poniżej. Fundacja niezwłocznie skorygują takie informacje.

 

Mają Państwo również prawo do:

 

a) wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Fundacja uzyskała taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);

 

b) żądania usunięcia Państwa danych osobowych;

 

c) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;

 

d) wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów Fundacji;

 

e) przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Fundacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Fundacji i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności.

 

Fundacja będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

 

8.2. Korzystanie z przysługujących Państwu praw

Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać:

 

kontaktując się drogą korespondencyjną z Fundacją pod adresem: Fundacja Ronalda McDonalda, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa lub wysyłając wiadomość e-mail na adres iod@frm.org.pl.

 

Niezależnie od powyższych możliwości, w odniesieniu do odwołania zgody na przesyłanie newslettera, poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w wiadomości mailowej otrzymanej od Fundacji.

 

Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki Fundacja przetwarza Państwa dane osobowe, prosimy o powiadomienie nas o zaistniałym problemie, a my zbadamy wszelkie powstałe nieprawidłowości. Prosimy zgłaszać swoje wątpliwości sposobami wskazanymi powyżej.

 

Jeśli będą mieli Państwo zastrzeżenia do reakcji Fundacji, istnieje również możliwość złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych, możemy okresowo prosić Państwa o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat lub poinformowanie nas o wszelkich zmianach dotyczących tych danych osobowych (takich jak np. zmiana adresu lub numeru telefonu). Zachęcamy Państwa do regularnego sprawdzania poprawności, aktualności i kompletności przetwarzanych danych osobowych.

9. Aktualizacje polityki prywatności

Niniejsza polityka została zaktualizowana w dniu 26 stycznia 2023 roku i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej polityce, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Fundację.