Statut Fundacji Ronalda McDonalda

(tekst jednolity z dnia 18 grudnia 2019 roku)

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia Ogólne

 

§ 1

Fundacja ustanowiona została przez Fundatora spółkę McDonald’s Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego – Ewę Wozikowską, zastępcę notariusza Michała Walkowskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Złotej 73 dnia 21 listopada 2001 r. repertorium A nr 7628/2001.

 

§ 2 

Fundacja działa pod nazwą: Fundacja Ronalda McDonalda

 

§ 3 

1.    Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

 

2.    Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 4

Fundacja jest organizacją niezarobkową.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Cel i zasady działania Fundacji

 

§ 5 

Celem Fundacji jest:

 

1. Poprawa warunków pobytu dzieci-pacjentów w publicznych zakładach służby zdrowia.

 

2. Poprawa warunków działania publicznych zakładów służby zdrowia  zajmujących się leczeniem dzieci i opieką nad dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 63 A w Warszawie, a także poprawa warunków działania oddziałów dziecięcych w publicznych zakładach służby zdrowia.

 

3. Fizyczny i intelektualny rozwój dzieci i młodzieży.

 

§ 6 

Fundacja realizuje cel poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego, a w szczególności:

 

1. zakładanie i prowadzenie placówek działających pod nazwą Dom Ronalda McDonalda, pozwalających na czasowe zakwaterowanie opiekunów dzieci poddanych leczeniu szpitalnemu, a także dzieci leczonych na tak zwanych „oddziałach dziennych”, poza miejscem stałego zamieszkania,

 

2. zakładanie i prowadzenie Pokoi Rodzinnych Ronalda McDonalda,

 

3. wspieranie działań profilaktyczno-diagnostycznych wśród dzieci oraz leczenia dzieci-pacjentów w publicznych zakładach służby zdrowia, w szczególności przez organizowanie, finansowanie lub inną pomoc dla programów ambulansów medycznych prowadzących akcje krwiodawstwa, badania przesiewowe oraz inne badania diagnostyczne,

 

4. sprzedaż przedmiotów wytworzonych przez beneficjentów Fundacji oraz pochodzących z darowizn,

 

5. wspieranie podnoszenia kwalifikacji kadry medycznej/lekarzy szpitali pediatrycznych w Polsce. Zakres wsparcia będzie limitowany wielkością środków przeznaczonych na ten cel w budżecie rocznym Fundacji.

 

§ 7 

1. Dla osiągnięcia celu Fundacja może wspierać organizacyjnie i materialnie inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji.

 

2. Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego, odpłatnie lub nieodpłatnie.

 

3. Fundacja prowadzić będzie odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie

 

 1. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z

 

4. Fundacja prowadzić będzie nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:

 

 1. pozostałe niesklasyfikowane formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B,
 2. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 86.90.E
 3. pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem PKD 87.90.Z,
 4. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 88.99.Z.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 8 

Mienie Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 40000 PLN (słownie: czterdziestu tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i prawa nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

§ 9 

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym majątkiem.

 

§ 10

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 

 1. darowizn poczynionych na rzecz Fundacji przez Fundatora
 2. darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz inne jednostki organizacyjne
 3. odsetek z lokat kapitałowych i papierów wartościowych, a także odsetek bankowych i innych dochodów od posiadanego kapitału
 4. zbiórek publicznych i dochodów z imprez publicznych organizowanych przez lub na rzecz Fundacji
 5. pożytków majątku nieruchomego i ruchomego
 6. pożytków z innych praw majątkowych, w tym Kapitału Wieczystego
 7. sprzedaży przedmiotów wytworzonych przez beneficjentów Fundacji oraz pochodzących z darowizn.

 

2. Zabrania się Fundacji:

 

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań swym majątkiem w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej osobami bliskimi),
 2. przekazywania swego majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania swego majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu Fundacji,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą: Fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

§ 11 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. Zarząd przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

 

§ 12 

1. Dochód uzyskany przez Fundację z tytułu darowizn wykorzystywany będzie zgodnie z dyspozycjami ofiarodawców, jednakże w ramach celu Fundacji.

 

2. Dochód Fundacji przeznaczany będzie w całości na realizację celu Fundacji.

 

§ 13 

1. Fundacja może tworzyć fundusze o charakterze celowym, zgodnie z wolą Fundatora lub darczyńcy przekazującego środki na utworzenie funduszu („Kapitał Wieczysty”).

 

2. Środki stanowiące Kapitał Wieczysty będą w całości inwestowane, z zachowaniem przepisów określających warunki zwolnienia od podatku dochodowego nabywania papierów wartościowych i innych instrumentów przez organizacje pożytku publicznego, w szczególności przez nabywanie:

 

  1. obligacji Skarbu Państwa, bonów skarbowych oraz obligacji komunalnych;
  2. papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych nabywanych w ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym Fundacji i zdeponowanych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot (firmę inwestycyjną); lub
  3. jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

 

3. Utworzenie Kapitału Wieczystego wymaga uchwały Rady Fundacji. Uchwała powinna określać wysokość kapitału wieczystego, składniki majątkowe przekazane na jego utworzenie, cel utworzenia, zasady inwestowania, sposób postępowania i przyczyny uzasadniające konieczność naruszenia Kapitału Wieczystego. Wykonanie uchwały Rady Fundacji o utworzeniu Kapitału Wieczystego powierza się Zarządowi.

 

4. Likwidacja Kapitału Wieczystego wymaga uchwały Rady Fundacji.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Organy Fundacji

 

§ 14

Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

 

§ 15 

W skład Zarządu Fundacji wchodzi od jednej do pięciu osób. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani przez Radę Fundacji na czas nieoznaczony i mogą być przez nią w każdym czasie odwołani. Powołanie członka Zarządu Fundacji wymaga pozytywnej rekomendacji Fundatora. Fundator może odmówić rekomendacji kandydatom do każdego wolnego stanowiska maksymalnie 3 razy. Czwarty kandydat do tego stanowiska może zostać powołany przez Radę Fundacji niezależnie od opinii Fundatora. Dodatkowym członkiem Zarządu Fundacji może być również Prezes Honorowy Fundacji.

 

§ 16 

Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba wchodząca w skład Rady Fundacji ani zarządu Fundatora.

 

§ 17 

Rada Fundacji wyznacza członka Zarządu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Spośród pozostałych członków Zarządu Rada Fundacji może wyznaczyć jedną lub więcej osób do pełnienia funkcji Wiceprezesa lub, odpowiednio, Wiceprezesów Zarządu.

 

§ 18 

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy prowadzenie spraw Fundacji i reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w szczególności:

 

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 2. przygotowywanie i prowadzenie projektów,
 3. przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu Fundacji na dany rok kalendarzowy,
 4. zarząd majątkiem Fundacji,
 5. przyjmowanie darowizn, subwencji, spadków i zapisów,
 6. decydowanie o udzieleniu materialnego i organizacyjnego wsparcia dla organizacji, których cele są zbieżne z celem Fundacji,
 7. decydowanie, za zgodą Rady Fundacji, o udzieleniu wsparcia, o którym mowa w §6 pkt 5,
 8. zatrudnianie pracowników Fundacji.

 

§ 19 

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

§ 20 

Jeżeli Zarząd składa się z więcej niż jednej osoby, oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa łącznie dwóch członków Zarządu. W zakresie zawierania, zmiany i rozwiązywania umów pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Przewodniczący Rady Fundacji.

 

§ 21 

W ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego Zarząd Fundacji składa Radzie Fundacji sprawozdanie z działalności Fundacji w roku poprzednim.

 

§ 22 

Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani.

 

 

Rada Fundacji

§ 23

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 

  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
  2. zatwierdzanie budżetu Fundacji,
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych przekładanych przez Zarząd Fundacji,
  4. udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
  5. doradzanie Zarządowi Fundacji,
  6. nadawanie tytułu Prezesa Honorowego Fundacji,
  7. zmiana Statutu Fundacji i uchwalanie i zmiana Regulaminu Fundacji,
  8. wykonywanie innych uprawnień określonych w Statucie.

 

2. W skład Rady Fundacji wchodzi od piętnastu do osiemnastu osób.

 

3. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na 3 (trzy) letnia kadencję. Członków Rady Fundacji powołuje Rada.

 

4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z powodu:

  1. śmierci,
  2. rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,
  3. odwołania przez Radę Fundacji za zgodą Fundatora.

 

5. Wakaty powstałe na skutek ustania członkostwa w Radzie Fundacji przed upływem kadencji obsadzane są na okres pozostały do końca kadencji. W przypadku, gdy wakat trwa dłużej niż 6 miesięcy, może zostać obsadzony przez osobę powołaną przez Fundatora.

 

6. Kandydaci do Rady Fundacji muszą uzyskać pozytywną rekomendację Fundatora. Fundator może odmówić rekomendacji kandydatom do każdego wolnego stanowiska maksymalnie 3 razy. Czwarty kandydat do tego stanowiska może zostać powołany przez Radę Fundacji niezależnie od opinii Fundatora.

 

7. Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji z własnej inicjatywy (posiedzenie zwyczajne) lub na wniosek 1/3 członków Rady lub Zarządu (posiedzenia nadzwyczajne).

 

8. Nadzwyczajne posiedzenie winno być zwołane na dzień przypadający nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.

 

9. Zawiadomienie o miejscu, czasie i proponowanym porządku obrad posiedzenia Rady Fundacji będzie wysyłane z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź w razie niewskazania adresu poczty elektronicznej – listem poleconym. W zawiadomieniu określa się cel zwołania posiedzenia nadzwyczajnego.

 

10. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/3 swoich członków. Każdy Członek Rady Fundacji dysponuje jednym głosem. Niedopuszczalne jest głosowanie przez pełnomocnika. Głosowania w sprawach personalnych są tajne.

 

11. Rada Fundacji może podejmować decyzje bez zwoływania posiedzenia. Decyzje takie muszą być podjęte jednomyślnie i podpisane przez wszystkich członków Rady Fundacji. W powyższym trybie nie można jednak podejmować decyzji personalnych.

 

12. W posiedzeniu Rady można uczestniczyć za pośrednictwem telefonu konferencyjnego lub podobnego urządzenia telekomunikacyjnego, które umożliwia wszystkim osobom uczestniczącym w posiedzeniu wzajemne wysłuchanie się. W celu ustalenia, czy na posiedzeniu jest wymagane kworum uznaje się, że uczestnictwo, o którym mowa powyżej, jest równoznaczne z osobistym uczestnictwem w posiedzeniu.

 

§ 24 

Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący kieruje pracami Rady. Wiceprzewodniczący zastępuje Przewodniczącego podczas jego nieobecności lub na jego prośbę.

 

§ 25

W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć Zarząd Fundacji oraz Fundator.

 

§ 26 

Członkowie Rady Fundacji:

 1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 3. nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji wynagrodzenia.

 

 

Fundator

 

§ 27

Fundator może wykonywać swoje kompetencje przez powołanego w tym celu pełnomocnika.

Akceptacji Fundatora wymaga zmiana Statutu, a także uchwalenie i zmiana Regulaminu Fundacji.

 

Regulamin Fundacji

 

§ 28

Szczegółowe zasady pracy organów Fundacji określa Regulamin Fundacji.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Postanowienia końcowe

 

§ 29

Rada Fundacji za zgodą Fundatora może w każdym czasie podjąć decyzję o likwidacji Fundacji, w szczególności w razie braku środków na realizację celu i możliwości ich pozyskania.

 

§ 30

Mienie pozostałe po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celowi Fundacji.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Postanowienia przejściowe

 

§ 31

1. Mandaty dotychczasowych członków Rady Fundacji wygasają w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o wpisie zmiany Statutu do rejestru. Wygaśnięcie stwierdza Fundator.

 

2. Członków Rady Fundacji po przyjęciu niniejszego Statutu powoła Fundator.

 

3. Każdy z powołanych członków Rady Fundacji zostanie przypisany przez Fundatora do Grupy A, Grupy B, bądź Grupy C.

 

4. Kadencja członków Rady Fundacji przypisanych do Grupy A trwać będzie 1 rok.

 

5. Kadencja członków Rady Fundacji przypisanych do Grupy B trwać będzie 2 lata.

 

6. Kadencja członków Rady Fundacji przypisanych do Grupy C trwać będzie 3 lata.