prof. Jerzy R. Kowalczyk

Pozostałe osoby z Fundacji

Specjalista chorób dzieci, onkologii i hematologii dziecięcej, genetyki klinicznej oraz transplantologii klinicznej. Akademię Medyczną w Lublinie ukończył w 1972 r. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1979 r., doktora habilitowanego w 1983 r. Tytuł profesora nauk medycznych otrzymał z rąk Prezydenta RP w 1992 r.

 

W latach 1980/81 odbywał staż naukowy w USA (Roswell Park Cancer Institute, Buffalo, N.Y.). Po zakończeniu stażu w USA kontynuował pracę badawczą i kliniczną w Instytucie Pediatrii A.M. w Lublinie. Ponadto odbywał staże w CHU Clermont-Ferrand, Francja 1985, na Uniwersytecie Medycznym w Hamburgu 1988, Medizinische Hochschule Hanover 1990 oraz Vrije Universiteit Bruxelle, Belgia 1990.

 

Od 1992 r. do 2020 r. Kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego, w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, obecnie Kierownik II Katedry Pediatrii U.M. w Lublinie. Krajowy Konsultant w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej w latach 1995–2017. Przez 8 lat pełnił również funkcję Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Przez 15 lat był przewodniczącym ogólnopolskiej komisji egzaminującej lekarzy specjalizujących się w onkologii i hematologii dziecięcej. Członek zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Onkologów Dziecięcych (SIOPE) w latach 2007–2011, członek Zarządu International BFM Study Group w latach 2005–2017. Od 2001 r. do 2017 r. członek Krajowej Rady Transplantacyjnej, członek Krajowej Rady ds. Onkologii w latach 2014–2017. Obecnie Wiceprzewodniczący Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk.

 

Opublikował ponad 500 fachowych prac w czasopismach naukowych, z czego ponad 270 indeksowanych w bazie Scopus. Większość z tych prac była opublikowana w renomowanych czasopismach z listy filadelfijskiej, a sumaryczny IF wynosi 406,339, H-index = 27. Opublikowane prace były dotychczas cytowane przez innych autorów ponad 3000 razy. Ponadto jest autorem lub współautorem 8 monografii dotyczących nowotworów u dzieci oraz nienowotworowych chorób krwi. Wielokrotnie był zapraszany na polskie i międzynarodowe kongresy naukowe w charakterze wykładowcy. Szczególne zainteresowania prof. Kowalczyka obejmują zagadnienia diagnostyki i leczenia białaczek u dzieci, stany powiększenia węzłów chłonnych, zastosowanie badań genetycznych w diagnostyce nowotworów. Jest współtwórcą programu leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci stosowanego na całym świecie. Jest także współautorem europejskich standardów opieki nad dziećmi z nowotworami.

 

Członek wielu organizacji branżowych: Europejskiego Stowarzyszenia Onkologów Dziecięcych (SIOPE), Europejskiej Grupy Przeszczepiania Szpiku (EBMT), Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Genetyki Klinicznej, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

 

Hobby: uprawa roślin