(tekst jednolity z dnia 18 grudnia 2019 roku)

ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne

§ 1

 

Fundacja ustanowiona została przez Fundatora spółkę McDonald’s Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego – Ewę Wozikowską, zastępcę notariusza Michała Walkowskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Złotej 73 dnia 21 listopada 2001 r. repertorium A nr 7628/2001.

 

§ 2

 

Fundacja działa pod nazwą: Fundacja Ronalda McDonalda

 

§ 3

 

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 4

 

Fundacja jest organizacją niezarobkową.

ROZDZIAŁ II Cel i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest:

 1. Poprawa warunków pobytu dzieci-pacjentów w publicznych zakładach służby zdrowia.
 2. Poprawa warunków działania publicznych zakładów służby zdrowia zajmujących się leczeniem dzieci i opieką nad dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 63 A w Warszawie, a także poprawa warunków działania oddziałów dziecięcych w publicznych zakładach służby zdrowia.
 3. Fizyczny i intelektualny rozwój dzieci i młodzieży.

§ 6

Fundacja realizuje cel poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego, a w szczególności:

 1. zakładanie i prowadzenie placówek działających pod nazwą Dom Ronalda McDonalda, pozwalających na czasowe zakwaterowanie opiekunów dzieci poddanych leczeniu szpitalnemu, a także dzieci leczonych na tak zwanych „oddziałach dziennych”, poza miejscem stałego zamieszkania,
 2. zakładanie i prowadzenie Pokoi Rodzinnych Ronalda McDonalda,
 3. wspieranie działań profilaktyczno-diagnostycznych wśród dzieci oraz leczenia dzieci-pacjentów w publicznych zakładach służby zdrowia, w szczególności przez organizowanie, finansowanie lub inną pomoc dla programów ambulansów medycznych prowadzących akcje krwiodawstwa, badania przesiewowe oraz inne badania diagnostyczne,
 4. sprzedaż przedmiotów wytworzonych przez beneficjentów Fundacji oraz pochodzących z darowizn,
 5. wspieranie podnoszenia kwalifikacji kadry medycznej/lekarzy szpitali pediatrycznych w Polsce. Zakres wsparcia będzie limitowany wielkością środków przeznaczonych na ten cel w budżecie rocznym Fundacji.

§ 7

 1. Dla osiągnięcia celu Fundacja może wspierać organizacyjnie i materialnie inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji.
 2. Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego, odpłatnie lub nieodpłatnie.
 3. Fundacja prowadzić będzie odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:

  a. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z.

 4. Fundacja prowadzić będzie nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:

  a. pozostałe niesklasyfikowane formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B,
  b. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 86.90.E,
  c. pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem PKD 87.90.Z,
  d. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 88.99.Z.

ROZDZIAŁ III Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Mienie Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 40000 PLN (słownie: czterdziestu tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i prawa nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 9

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym majątkiem.

§ 10

 1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

  a. darowizn poczynionych na rzecz Fundacji przez Fundatora
  b. darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz inne jednostki organizacyjne
  c. odsetek z lokat kapitałowych i papierów wartościowych, a także odsetek bankowych i innych dochodów od posiadanego kapitału
  d. zbiórek publicznych i dochodów z imprez publicznych organizowanych przez lub na rzecz Fundacji
  e. pożytków majątku nieruchomego i ruchomego
  f. pożytków z innych praw majątkowych, w tym Kapitału Wieczystego
  g. sprzedaży przedmiotów wytworzonych przez beneficjentów Fundacji oraz pochodzących z darowizn.

 2. Zabrania się Fundacji:

  a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań swym majątkiem w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej osobami bliskimi),
  b. przekazywania swego majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c. wykorzystywania swego majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu Fundacji,
  d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą: Fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.