Piotr Biankowski popłynie wpław wokół Manhattanu

Piotr Biankowski – sportowiec i pływak ekstremalny, człowiek o sercu otwartym na pomaganie innym, ambasador Fundacji Ronalda McDonalda – jest gotowy do nowej próby! Przepłynie wyczerpujący dystans 48,5 km pod dwudziestoma nowojorskimi mostami, by wspomóc budowę trzeciego Domu Ronalda McDonalda w Polsce. Zmierzy się z silnymi prądami rzecznymi, zimną wodą i ogromnym zmęczeniem.

[English version below]

DOŁĄCZ DO ZBIÓRKI

Do tej pory tylko dwóch Polaków z sukcesem ukończyło pływacki maraton wokół Manhattanu. Już 11 października br. Piotr Biankowski podejmie się tego wyzwania, uruchamiając jednocześnie zbiórkę pieniędzy na zakup drzwi wejściowych do nowego fundacyjnego projektu, jedynego w swoim rodzaju Domu poza domem dla rodzin ciężko chorych, hospitalizowanych dzieci, który powstanie przy największym w Polsce szpitalu pediatrycznym, Instytucie „Pomniku – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

 

Piotr już za kilka dni wyruszy w daleką podróż do Nowego Yorku, gdzie podejmie kolejne wyzwanie w swojej sportowej karierze. Będzie to maraton pływacki „20 mostów” wokół wyspy Manhattan, który zaliczany jest do najbardziej prestiżowej w świecie pływania długodystansowego tzw. Potrójnej Korony Pływania (wraz z przepłynięciem kanału La Manche między Anglią i Francją oraz kanału Catalina u wybrzeża Kalifornii).

Nowojorski maraton to dystans aż 48,5 km

Piotr Biankowski zmierzy się z wodami wokół Manhattanu jako trzeci Polak w historii. Będzie to kolejny w jego karierze ekstremalny wyczyny pływacki. Niedawno jako pierwszy Polak przepłynął legendarne Loch Ness w Szkocji. Przepłynięcie akwenu liczącego 37 km długości zajęło mu nieco ponad 12 godzin. Rok wcześniej, po 15 godzinach walki z żywiołem i przebyciu aż 60 km, przepłynął w ekstremalnie trudnych warunkach Kanał La Manche.

 

Most to skrócenie dystansu, drogi niezbędnej do pokonania – mówi Piotr Biankowski. – Most tradycyjnie łączy, a nie dzieli. Dzięki niemu powstają nowe możliwości, nawiązuje się współpraca. Most jest stabilny, pomocny, potrafi wiele udźwignąć, pomagając wszystkim. Taka jest właśnie działająca w Polsce od 20 lat Fundacja Ronalda McDonalda. Jestem dumny, że mogę być jej ambasadorem. To organizacja charytatywna, pożytku publicznego. Dumą napawa mnie fakt, że moja próba opłynięcia Manhattanu zapoczątkuje proces zbierania środków na budowę kolejnego, trzeciego Domu Ronalda McDonalda w Polsce. Miejsca, gdzie rodzice i najbliżsi ciężko chorych dzieci leczonych w warunkach szpitalnych znajdują pomoc oraz bezpłatną gościnę w godnych, komfortowych warunkach.  

 

DOŁĄCZ DO ZBIÓRKI

icon

Dramat wojny w Ukrainie zmienił radykalnie nasze założenia i dzień codzienny programów realizowanych przez Fundację – mówi Katarzyna Rodziewicz, Prezes Zarządu i Dyrektor Wykonawcza Fundacji Ronalda McDonalda. – Tysiące ofiar wojny, olbrzymie rzesze uchodźców powodują rosnące w dynamiczny sposób zapotrzebowanie na takie programy jak fundacyjne Domy. Miejsca, gdzie najbliżsi hospitalizowanych dzieci znajdują wsparcie i pomoc w zakresie zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych. Aktualnie pomagamy dużej liczbie rodzin ukraińskich, a wiemy, że dramatyczne zniszczenia ukraińskiego systemu opieki medycznej powodują, że te statystyki będą tylko rosły w przyszłości (i to w perspektywie długiego czasu). Będzie to szczególnie widoczne w przypadku Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, placówki pełniącej w Polsce kluczową, niezwykle ważną rolę w publicznym systemie opieki zdrowotnej. Tu są już leczone setki ciężko chorych dzieci z Ukrainy, a jeszcze większa liczba małych pacjentów z obszarów dotkniętych tragedią wojny korzysta z pomocy specjalistów szpitala jako centrum referencyjnego międzynarodowej sieci pomocowej wiodących szpitali pediatrycznych. Dlatego taka jest nasza decyzja o lokalizacji kolejnego fundacyjnego Domu.

 

W Domu Ronalda McDonalda zatrzymują się rodzice najciężej chorych dzieci, leczonych na oddziałach onkologicznym, hematologicznym i kardiochirurgicznym szpitala, pochodzący z najodleglejszych od szpitala miejsc. To także rodziny tych dzieci, które w szpitalu muszą zostać najdłużej. Pod dachem Domu w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala mogą mieszkać całe rodziny, aby zaoszczędzić dziecku dodatkowego stresu związanego z długą rozłąką z najbliższymi. Dla rodziców możliwość bezpłatnego mieszkania w komfortowych warunkach Domu, blisko dziecka daje poczucie bezpieczeństwa i bezcenne wsparcie w tym trudnym okresie.

icon

Moją pasją jest pływanie w ekstremalnie zimnej wodzie. Kocham to robić. Ale moją największą motywacją jest pomaganie dzieciom. Jestem szczęśliwy, że połączyłem swoją pasję z dawaniem dobra, wspieraniem znakomitych programów pomocowych realizowanych zgodnie z fundacyjną misją „Aby rodzina mogła być zawsze razem” – mówi Piotr Biankowski

ENGLISH VERSION

Piotr Biankowski – an athlete and ice swimmer, a man with a heart open to helping others, the ambassador of the Polich Chapter of Ronald McDonald House Charities – is ready for a new feat! He is to swim an exhausting distance of 30 miles under twenty New York City bridges to support the construction of the third Ronald McDonald House in Poland. He will brave strong river currents, ice-cold water and extreme fatigue.

So far, only two Poles have successfully completed the Manhattan swimming marathon. On October 11th 2022 Piotr Biankowski is going to undertake this challenge, at the same time launching a fundraiser for the purchase of the front door to the new charity project in Warsaw, a unique Home away from home for families of seriously ill and long term hospitalized children. Third of this kind Ronald McDonald House in Poland.

 

DONATE NOW

 

The New York Swimming Marathon spans as much as 30 miles, involving the passage of three main rivers successively – the East River with the Brooklyn Bridge on the border of Brooklyn and Queens, the Harlem River between Manhattan and the Bronx, and the mighty Hudson River with a view of the Washington Bridge separating Manhattan from the state of New Jersey.

icon

A bridge signifies a shortening of the distance, a route necessary to overcome – says Biankowski. A bridge traditionally connects. It doesn’t  divide. New opportunities arise and cooperation is established. The bridge is stable, helpful, it can bear a lot, helping everyone. This is exactly what the Ronald McDonald House Charities has been doing in Poland for the last 20 years. I am proud to be its Ambassador and volunteer. RMHC is a charity, an organization to the common benefit. I am proud of the fact that my attempt to swim around Manhattan will inaugurate the process of collecting funds for the construction of the next, third Ronald McDonald House in Poland. Such Houses are places where parents and relatives of seriously ill children treated in hospital conditions find help and free hospitality in dignified, comfortable conditions.

Piotr’s attempt to swim the marathon will start on Tuesday, October 11th. He dedicated the swim to the Ronald McDonald House Charities Poland, which celebrates its 20th anniversary this year. This time, he combines his swimming challenge with a particular support for this organization. He wants to raise funds to support the construction of the new Ronald McDonald House to will be built at the largest pediatric hospital in Poland, the Institute – Children’s Memorial Hospital in Warsaw.

icon

The outbreak of the war in Ukraine radically changed our assumptions and the everyday day of the programs implemented by the Foundation – says Katarzyna Rodziewicz, President of the Management Board and Executive Director of the Ronald McDonald Foundation. – Thousands of victims of the war, huge numbers of refugees led to a surge in demand for programs such as Ronald McDonald Houses. Places where the relatives of hospitalized children find support and help in ensuring basic living needs. We are currently helping a large number of Ukrainian families, and we know that the dramatic destruction of the Ukrainian medical care system will cause these statistics to only increase in the future (and in the long term). This will be particularly visible in the case of the Children’s Memorial Hospital in Warsaw, an institution in Poland that plays a key role in the public health care system. Hundreds of seriously ill children from Ukraine are already treated here. An even greater number of young patients from areas affected by the war use the help of hospital specialists as the reference center of the international aid network of leading pediatric hospitals. That is why we decided to locate the next RMHC House next to this hospital.

Ronald McDonald House is where the parents of the most seriously ill children stay. Kids are treated in the hospital’s oncology, hematology and cardiosurgery wards. They come from the most distant places from the hospital. The House is also for families of the children who have to stay in the hospital the longest. Whole families can live under the roof of the House in the immediate vicinity of the hospital in order to spare the child the additional stress of long separation from their loved ones. For parents, the availability of free accommodation in comfortable conditions of the House, close to the child, gives a sense of security and invaluable support in this difficult period.

Czytaj więcej:

Szkolny wolontariat to więcej niż pomoc

Naszych Wolontariuszy ze szkoły IB Raszyńska nie trzeba nikomu w Fundacji przedstawiać. Regularnie nas odwiedzają i wspierają, zawsze z uśmiechem i zaangażowaniem wykonują pracę na oddziałach Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM, w programie Pokoi Rodzinnych Ronalda McDonalda. Wolontariusze tworzą przyjazną atmosferę, dbając o czystość i organizując warsztaty dla małych pacjentów. Wspierają opiekunów, parząc kawę i spędzając czas na grach i zabawach z dziećmi. 

13. JLL Charytatywny Turniej Siatkówki Plażowej Branży Nieruchomości

Cała branża nieruchomości ponownie zagra dla trzeciego Domu Ronalda McDonalda, który będzie pomagał rodzinom pacjentów Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.

NGOsy związane z onkologią dziecięcą z całej Europy mówią wspólnym głosem

Fundacja Ronalda McDonalda dołącza do międzynarodowego Manifestu “Beating Childhood Cancer: Cure More, Cure Better and Tackle Inequalities”.